Teatervitenskapelige studier-logo

Tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskning innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forskning. 

Oppslag

Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

2023-09-29

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 8/2024. Vi tar imot artikler med teatervitenskapelige temaer, og vi vil spesielt gjerne ha artikler som tematiserer det frie feltet i teaterhistoriske så vel som samtidsperspektiver. Vi ønsker oss blant annet artikler som tematiserer den snart 40-årige historien til Bergen Internasjonale Teater, arkivsituasjonen for det frie feltet, teaterkritikken, kulturpolitikken samt andre sider ved det frie feltets utvikling og nåværende situasjon. Skribenter kan levere artikkelforslag (abstract) på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Frist for innsending av abstract er 15. desember 2023. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 6. mai 2024.

Les mer om Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

Nyeste utgave

Nr. 7 (2023): Arkiv
Arkivfoto fra forestillingen Vår ære/Vår makt som ble vist på Den Nationale Scene i 2016

Dette nummeret har som overordnet tema arkiv og arkivforskning. Det inneholder tre artikler samt ett essay som handler om arkivering eller benytter arkivmateriale på ulike måter. I tillegg presenteres tre artikler med ulike andre temaer. En artikkel om re-teatraliseringsbestrebelser i 1930- og 40-årenes teater i Norge, en som utforsker postkortformatet som kritikkform sammen med skoleungdommer samt en artikkel om publikumsdeltaking i scenekunst og hvordan det påvirker de deltakende kunstnernes kreativitet og autonomi.

Publisert: 2023-10-16

Hele utgaven

Vis alle utgavene