Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i OpenOffice, Microsoft Word eller RTF filformat.
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • Manuskriptfilen inneholder ingen identifiserbar informasjon om artikkelforfatter (navn, epostadresse el.l.)

Forfatterinstruks

Generelt

Biografi, abstract (på engelsk) og nøkkelord skal legges inn i forbindelse med innlevering. Merk at ingen personopplysninger skal ligge i selve dokumentet, slik at vi sikrer blind fagfellevurdering. 

Tidsskriftets publiseringsspråk er i hovedsak skandinavisk, men også engelsk.

Om forfatteren

Forfatteren må, ved antatt artikkel, sende inn en kort, akademisk, biografi – maksimum 100 ord. E-postadresse skal inkluderes. Merk at dette ikke skal ligge i samme dokument som artikkelen.

Abstract

Med artikkelen skal det også følge et kort engelskspråklig abstract på 100–200 ord. Det er valgfritt å legge til keywords/nøkkelord.

Filformater

Tekst: Denne leveres elektronisk i nettportalen til tidsskriftet.

Illustrasjoner: Illustrasjoner bør ha et av følgende format: eps, pdf, tif, jpg. Illustrasjoner må ha oppløsning på minimum 300 dpi/ppi (piksler per tomme). Ta kontakt med redaksjonen om du er i tvil.

Bildet plasseres direkte i teksten med tilhørende bildetekst. Det må opplyses om fotograf/rettighetshaver til illustrasjoner/bilder, og klarering av rettighetsbelagt materiale må være gjort i forkant og kan kreves dokumentert.

Manusteksten

Lengde: En ferdigskrevet artikkel bør være på mellom 4500 og 7000 ord (inklusiv litteraturliste).

Brødtekst: Bruk 12 pkt. Garamond, 1,15 linjeavstand. Ikke bruk rett høyremarg. Ikke bruk understreking. Uthevinger gjøres ved kursiv. Utelatelser (både i brødtekst og sitater) markeres med hakeparentes og tre prikker/ellipse – altså […].

Overskrifter: Manus må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Maks tre nivå inkl. overskrift.

Avsnitt: Marker avsnitt med ett linjeskift.

Sitater: Bruk samme font og linjeavstand som brødteksten. Korte sitater (under 3 linjer) settes i norske anførselstegn: «sitat». Ved sitater over 3 linjer settes innrykket med tom linje foran og etter (men ikke rett høyremarg). Samme regler som for brødteksten gjelder for understrekinger (unngå dette), uthevinger og utelatelser i sitatene. Eventuelle formateringer i originalsitater må tilpasses dette.

Hyperlenker: Om teksten inneholder hyperlenker (gjelder også referanselisten), skal disse være aktive (klikkbare).

Generelt om referanser

Artikler i tidsskriftet skal følge referansestilen Chicago 16A, slik denne er beskrevet på Søk & Skriv: https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-fotnoter/.

Vær spesielt observant på følgende grunnleggende regler:

 • Titler skrives i kursiv eller «anførselstegn», avhengig av referansetype (se de ulike referansetypene på sokogskriv.no). Generelt gjelder at titler på bøker, skuespill, operaer og navn på tidsskrifter skal være kursivert, mens navn på kortere arbeider som artikler, kapitler og dikt skal stå med vanlige typer og i anførselstegn.

Formatering av noteapparatet:

 • Tidsskriftet benytter seg av fotnoter. Disse nummereres fortløpende 1, 2, 3 (arabiske tall). Bruk tekstbehandleren til å angi notenummer i superskript (1) og generere fotnotenummer automatisk.
 • Fotnotene settes i Garamond 11 pkt. og med enkel linjeavstand.
 • Når du henviser til den samme referansen to eller flere ganger etter hverandre, kan du bruke ibid. (ibidem = latin «på samme sted») med eller uten sidetall. Ikke kursiver «ibid.», og husk punktum. Flere referanser i samme fotnote skilles med semikolon.

Formatering av litteraturliste:

 • Referanser uten forfatter, for eksempel lover og offentlige dokumenter, alfabetiseres etter tittel.
 • For referanser som er hentet fra nett, oppgi nedlastningsinformasjon med datoen da du hentet informasjonen og nettadresse (URL eller DOI).
 • Bruk hengende innrykk i litteraturlisten, det vil si at alle linjer etter den første i hver innførsel er rykket inn.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.

Les den fullstendige personvernerklæringen for Bergen Open Access Publishing (BOAP).