Å være veileder i «praksisvinden» – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen

Forfattere

  • Sidsel Tveiten OsloMet – Fakultet for helsevitenskap
  • Gro Røkholt OsloMet – Fakultet for helsevitenskap

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498

Emneord (Nøkkelord):

didaktiske utfordringer, kvalitativ tekstanalyse, veilederrolle, veilederfunksjon, veiledningskompetanse

Sammendrag

Studien undersøker praksisveilederes utfordringer i veiledning av studenter i helse - og sosialfagutdanninger. Studien er en kvalitativ tekstanalyse. Datamaterialet er 72 eksamensbesvarelser fra praksisveiledere som gjennomførte praksisveilederutdanning. Resultatene viser at praksisveilederne har mange utfordringer; intrapersonlige-, interpersonlige- og strukturelle utfordringer. Hovedkategoriene er abstrahert ut fra underkategorier; utilstrekkelig veiledningskompetanse, usikkerhet i veileders rolle og funksjon, selvavgrensning, prosessledelse, gruppedynamikk, ulike veiledningsmetoder, særlige utfordringer, vurdering, samarbeid, rammer og system for praksisveiledning. I lys av resultatene diskuteres mulige didaktiske endringer i utdanningen.

Forfatterbiografier

Sidsel Tveiten, OsloMet – Fakultet for helsevitenskap

Sidsel Tveiten, sykepleier og professor. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling med særlig vekt på brukermedvirkning. Studenters læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk. Hun har vært ansvarlig for praksisveilederutdanningen ved OsloMet siden 1986.

Gro Røkholt, OsloMet – Fakultet for helsevitenskap

Gro Røkholt, sykepleier og førstelektor. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om kunnskapsbasert praksis og veiledning i helse- og sosialfagutdanninger. Studenters læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har vært ansvarlig for praksisveilederutdanningen ved OsloMet siden 1986.

Referanser

Andreasen, J. K., Andreasen, E. M., Velibor, B. (2020). Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 5(1), 1-14. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3049

Antonsen, T., Paulsen, P. & Hynne, A. B. (2021). Praksisveiledning i team kan styrke sykepleieres veiledningskompetanse. Sykepleien, 109 (83666): (e-83666). https://sykepleien.no/fag/2021/02/praksisveiledning-i-team-kan-styrke-sykepleieres-veiledningskompetanse

Bartle, E. K. & McGowan, K. M. (2021). Clinical supervisors’ reflections on their role, training needs and overall experience as dental educators. Eur J Dent Educ. 25: 282-290. https://doi.org/10.1111/eje.12602

Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert. Dyktighet og styrke i klinisk sykepleiepraksis. TANO. https://www.nb.no/nbsok/nb/d57b7ded37e0140923d0d7acecbb734e?lang=no#0

Bjerknes, M.S. & Christiansen, B. (2021). (Red). Praksisveiledning med helsefagstudenter. (2. utg.). Gyldendal.

Bjørndal, C. R. P. (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning (2. utg.). Gyldendal Akademiske.

Bjørndal, B. Lieberg, S. (1978). Nye veier i didaktikken?: en innføring i didaktiske emner og begreper. Aschehoug.

Bogsti, W. B. Solvik, E., Engelien, R. I., Moen, Ø. L., Nordhagen, S. S., Struksnes, S., & Arvidsson, B. (2013). Styrket veiledning i sykepleier utdanningens praksisperioder. Vård i Norden. 107(33), 56-60. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/010740831303300112

Desavis, L. & Salkjelsvik, S. R. (2020). Gruppeveiledning - Læreres kompetanseutvikling og lederes tilrettelegging for profesjonsutvikling. Masteroppgave, Universitetet i Oslo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-82243

Dysthe, O. (2001). Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag

Egge, H., Nordhagen, L., Aabø, L. S. & Glavin, K. (2021). Praksisveilederes erfaring med «tospannmodellen» i helsesykepleiertjenesten. Nordisk sygeplejeforskning, 11(1), 86-95. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-01-07

Eik, L. T, Lyberg, A. & Wittek, A. L. (2020). Kollegaveiledning i “Teacher support teams”: En egnet metode for profesjonskvalifisering for lærere i høyere utdanning? Nordisk tidsskrift for veiledningspedagogikk, 5 (1), 1-15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3041

Eik, L. T., Moxnes, A. R. & Vala, H. Ø. (2021). Spenning mellom ulike stemmer – læringsmuligheter i veiledning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 6 (1), 1-17. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3131/3140

Ekman, S., Fladeby, N., Johansen, I. & Hardeland, C. (2019.) Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre når de er praksis? Sykepleien, 107(74902). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.74902

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. (2017). Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. (FOR-2017-09-06-1353). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. (2019). Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. (FOR-2019-03-15-412). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. (2006). Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. (FOR-2006-06-30-859). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Foss, J. E., Steinseth, E. B., Steffenak, A. K. M. & Hov, R. (2021). Praksisveilederutdanning for sykepleiere og tannpleiere – hvordan oppleves veilederrollen før og etter gjennomført utdanning? Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk.Uniped. 44 (1) 31-42. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-01-04

Fukkink, R. G., Trienekens, N. & Kramer, L. J. C. (2011). Video Feedback in Education and Training: Putting Learning in the Picture. Educ Psychol Rev., 23, 45–63. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10648-010-9144-5.pdf

Haugan, G., Aigeltinger, E. & Sørli, V. (2012). Relasjonen til veilederen betyr mye for sykepleiestudenter i sykehuspraksis. Sykepleien Forskning, 7(2), 152-158.

https://sykepleien.no/forskning/2012/06/relasjonen-til-veileder-betyr-mye-sykepleierstudenter-i-sykehuspraksis

Hauge, K., Maasø, A. G., Barsted, J., Eide, H., Karlsholm, G., Stamnes, A., Skjong, G., Skår, J. & Thingnes, E. (2015). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i spesialisthelsetjenesten. (Rapport nr. 1514). Møreforskning Molde AS. https://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/samfunn/kvalitet-og-kompetanse-i-praksisveiledning-av-studenter-i-helse--og-sosialfag-i-spesialisthelsetjenesten/1075/2972/

Haukland, M., Gjerlaug, A. K., Skommesvik, S., Uppsata, S. E., Onstad, R. F., Tveiten, S. & Iversen, A. (2018).» Å jenke det til». Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. I S. Tveiten & A. Iversen (Red.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi (s. 105-119). Fagbokforlaget.

Hegerstrøm, T. (2018). Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning. NOKUT’s utredninger og analyser, Rapport 3. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2018/hegerstrom_turid_til_glede_og_besvar_praksis_i_hoyere_utdanning_3-2018.pdf

Helseth, I. A., Lid, S. E., Kristiansen, E., Fetscher, E., Karlsen, H. J., Skeidsvoll, K. J. & Wiggen, K. S. (2019). Kvalitet i praksis – utfordringer og muligheter. (Samlerapport NOKUT: NOKUT’s utredninger og analyser. Rapport nr. 16.). Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2019/kvalitet-i-praksis-utfordringer-og-muligheter_16-2019.pdf

Holmsen, T.L., (2010). Hva påvirker studentenes trygghet og læring i klinisk praksis? Vård i Norden, 30(1), 24-28. https://doi.org/10.1177/010740831003000106

Haara, F. O, Taraldsen, L. H. & Jenssen, E.S. (2020). Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap. Nordisk tidsskrift for veiledningspedagogikk. 5(1), 1-10. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3157

Jensen, C. B. & Bjørndal, C. P. R. (2018). Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier. I Tveiten, S. & Iversen, A. (Red.), Veiledning i høyere utdanning (s. 139- 151). Fagbokforlaget.

Johnson, A. V. S., La Paro, K. M. & Crosby, D. A. (2017). Early Practicum Experiences: Preservice Early Childhood Students’ Perceptions and Sense of Efficacy. Early Childhood Educ J. 45(2), 229-236. https://doi.org/10.1007/s10643-016-0771-4

Lauvås, P. & Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3.utg.) Cappelen Damm Akademisk.

Levett- Jones, T. & Lathlean, J., (2008). Belongingness: A prerequist for nursing students’ clinical learning. Nurse Education in Practice 8(2), 103-111. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595307000364

Løvlie Schibbye, A. L. (2009). Relasjoner. Universitetsforlaget.

Mahoney, P., Macfarlane, S. & Ajjawi, R. A. (2018). Qualitative synthesis of video feedback in higher education. Teaching in Higher Education. Critical Perspectives, 24 (2), 157-179. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1471457

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4.utg.). Universitetsforlaget.

Martinsen, M., Reinnel, A. K. L., Grøndahl, V. A. & Leonardsen, A.-C. L. (2020). «Østfoldmodellen» kan forbedre kvaliteten på praksisstudier. Sykepleien, 108(79917) https://sykepleien.no/forskning/2019/12/ostfoldmodellen-praksis

Meld. St. 13 (2011–2012). Utdanning for velferd. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2012. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

Meld. St.16 (2016-2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 16 (2016–2017) - regjeringen.no

Maasø, A.G. (2016). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av vernepleier og sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag. (Rapport nr. 8). Senter for omsorgsforskning og Nord Universitet. https://omsorgsforskning-midt.no/2016/11/21/kvalitet-og-kompetanse-i-praksisveiledning-av-vernepleier-og-sykepleierstudenter-i-kommunehelsetjenesten-i-nord-trondelag/

NOKUT (2019). Kvalitet i praksis- utfordringer og muligheter. Samlerapport basert på kartleggingsfasen av prosjektet Operasjon praksis 2018-2020. https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2019/kvalitet-i-praksis-utfordringer-og-muligheter_16-2019.pdf

Nordtvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Gundersen, M. W. (2021). Jobb kunnskapsbasert. Cappelen Damm akademiske.

Norsk Sykepleierforbund (NSF). (2018). Stor vilje- lite ressurser. En kartlegging av rammebetingelser for veiledning av sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten. NSF https://www.nsf.no/sites/default/files/inline-images/k5RnUEWLa6n7iKaRs8ok6b15GzcvAPG9ZQXKcyCcQKmTWtZIuA.pdf

Onstad, R. F., Nordhaug, M., Iversen, A., Skommesvik, S., Haukland, M., Uppsata, S. E.& Tveiten, S. (2018). Kvalitet i praksisveiledning – en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. I S. Tveiten & A. Iversen (Red.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi (s. 86-102). Fagbokforlaget.

Oslo Metropolitan University - OsloMet- Storbyuniversitetet. (2021). Veiledning av studenter i praksisstudier. https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/veiledning-studenter-praksisstudier

Pettersen, R. C. (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning. Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget.

Røkholt, G., Davidsen, L. S., Johnsen, H. N. & Dihle, A. (2020). Studenterfaringer med veiledning og læring knyttet til deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt på sykehus med kunnskapsbasert praksis som arbeidsform, en beskrivende og utforskende studie. Nordisk Tidsskrift for helseforskning, 16(1). https://doi.org/10.7557/14.5171

Schunk, D. H. (2008). Learning Theories: An educational perspective. (5th ed). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Skagen, K. (2015). I veiledningens landskap. (2.utg.). Cappelen Damm Akademisk.

Stray, J. H. & Wittek, L. (2014). (Red.). Pedagogikk- en grunnbok. Cappelen Damm Akademiske.

Studietilsynsforskriften. (2017). Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. (FOR-2017-02-07-137). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137

Sønsteby, S. N., Engelien, R. I. & Arvidsson, B. (2013). Mellom idealer og realiteter – Integrering av gruppeveiledningsmodellen SVIP i sykehjem. Nordisk sygeplejeforskning, 3(02), 130–8. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2013-02-06

Tveiten, S. (2006). The Public Health Nurses’ Client Supervision. Doktorgradsavhandling, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo.

Tveiten, S. (2019). Veiledning, mer enn ord… (5.utg.). Fagbokforlaget.

Tveiten, S. & Igland, O. (2020). Erfaringer med utprøving av en modell for praksisveiledning på masternivå. Sykepleien Forskning, 15(83026). https://sykepleien.no/forskning/2020/12/erfaringer-med-utproving-av-en-modell-praksisveiledning-pa-masterniva

Ulvik, M. & Smith, K. (2016). Å undervise om å undervise - Lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv. Uniped, 39(1), 61-77. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-01-06

Universitets- og høgskolerådet (UHR). (2016). Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning. Praksisprosjektet. Sluttrapport fra et nasjonalt utviklingsprosjekt gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i perioden 2014 – 2015. https://www.regjeringen.no/contentassets/86921ebe6f4c45d9a2f67fda3e6eae08/praksisprosjektet-sluttrapport.pdf

Universitets- og høgskolerådet (UHR). (2018). Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten. https://www.uhr.no/_f/p1/i6d7c80b4-ff82-4c28-a7b2-47d2ea3d438d/ny_nettversjon_veiledende_nasjonale_retningslinjer_for_praksisveilederutdanning_krav_til_praksisveilederes_kompetanse.pdf

Uppsata, S. E., Iversen, A., Skommesvik, S., Nordhaug, M., Onstad, R. F., Haukland, M. & Tveiten, S. (2018). I en akseptert skvis mellom systemkrav og kvalitetskrav? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. I S. Tveiten & A. Iversen (Red.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi (s. 121-135). Fagbokforlaget.

Vågan, A., Raaen, F. D., Ødegaard, N. B., Rajka, L.- G. K, Tveiten, S. (2019). Helsepedagogikk i læreplaner: en didaktisk analyse. Uniped, 42(04), 68–80. https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/issn.1893-8981-2019-04-04

Worum, K.S. & Bjørndal, C. R. P. (2018). Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 3(1), 1-17. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1578

Zlatanovic, T. (2018). Nurse teachers at the interface of emerging challenges. Doktorgradsavhandling, Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet.

Nedlastinger

Publisert

2023-03-01

Hvordan referere

Tveiten, S., & Røkholt, G. (2023). Å være veileder i «praksisvinden» – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 8(1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498

Utgave

Seksjon

Artikler