Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til kompetanseutvikling i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere forsknings- og fagartikler.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.

Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Om fagvurderingsprosessen

Tidsskriftet består av to hoveddeler, den første er reservert for artikler med grunnlag i fagfellevurderinger. Den andre delen består av mindre fagtekster, essay/fortellinger, gode eksempler fra praksis og bokmeldinger.

Etter at redaksjonen har mottatt et bidrag, vil det bli vurdert, gjerne i samarbeid med tidsskriftets redaksjonsråd, om bidraget er relevant for tidsskriftet. Deretter vil bidraget bli sendt til fagfellevurdering. Bidraget vil bli vurdert av to uavhengige fagfeller ut fra originalitet, grundighet, relevans, kjennskap til relevant litteratur, analytisk kvalitet og språklig formidlingsevne. Forfatteren vil bli informert om resultatene av fagfellevurderingen og eventuelle forslag til endringer. Om mulig, skal tilbakemeldingene foreligge innen to måneder etter at bidraget kom redaksjonen i hende.

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet publiserer artiklene fortløpende i et volum i året.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innholdet, ut fra det prinsippet at å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Innholdet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Det er gratis å sende inn manuskript og å publisere i tidsskriftet.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert i Directory of Open Access Journals og Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Arkivering

Tidsskriftet er inkludert i Public Knowledge Project Private LOCKSS Network (PKP PLN).

Utgiver

Publisert av Høgskulen på Vestlandet

Driftet av Bergen Open Access Publishing