Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning 
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Kvalitet
student
perspektiv
erfaring
veiledningspedagogikk
fokusgruppe

Hvordan referere

Worum, K., & Bjørndal, C. (2018). Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning . Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1578

Sammendrag

Formålet med artikkelen er å få innsikt i studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen, noe som er avgjørende for å utvikle praksisveiledningens kvalitet. Studentperspektivet på praksisveiledningens kvalitet er lite fremtredende i nordisk forskning på barnehagelærerutdanning. Studien er basert på fire fokusgrupper, der studenter fra 1.-3. studieår i barnehagelæreutdanningen utveksler erfaringer og synspunkter på hva de oppfatter som god og mindre god praksisveiledning. Studentenes oppfatninger av kvalitet omfatter åtte aspekt; oppfølging av veilederen, veiledning tilpasset sitt behov, gode tilbakemeldinger, bli utfordret av veilederen, åpen dialog og gjensidig læring, veiledning sammen med andre men også alene, gode holdninger hos veilederen og godt samspill mellom praksis og campus. Funnene diskuteres i forhold til internasjonal forskning og diskursen mellom veiledningspedagogiske tradisjoner, og sees i lys av kvalitetsbegrepet i høyere utdanning med vekt på prosesskvalitet.

The purpose of this article is to gain insight into student-perceptions of supervision of practical training in kindergarten teacher-education. Today there is little Nordic research from the student-perspective on the quality of supervision of practical training in kindergartens. In this study students in their first, second, and third years of study, divided into four focus-groups, exchanged experiences and views on what they perceive as good and bad practical supervision. Students' perceptions of quality include; follow-up from the practical-training supervisor, supervision adapted to their needs, good feedback, being challenged by the supervisor, open dialogue and mutual learning, supervision along with others but also alone, good attitudes of the mentor, and good interaction between the practical placement and campus. The findings are discussed in relation to international research and the discourse between central Nordic schools of supervision. Findings are also seen in light of the concept of quality in higher education.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1578
PDF

Opphavsrett 2018 Cato R. P. Bjørndal, Kirsten S. Worum

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing