Ole Rein Holm og Critica
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Teaterkritikk
kritikkhistorie
tidsskrift
Ole Rein Holm
Critica

Hvordan referere

Hylland, Ole Marius. 2019. Ole Rein Holm Og Critica. Teatervitenskapelige Studier, nr. 1 (januar), 3–21. https://doi.org/10.15845/tvs.v0i1.1570.

Sammendrag

I denne artikkelen beskriver jeg den tidligste fasen i norsk teaterkritikk gjennom å sette den inn i ulike kontekster. Artikkelen argumenterer for at teaterkritikken er noe mer og noe annet enn litteraturkritikken, og for at teaterkritikkens historie er noe mer og noe annet enn litteraturkritikkens historie. Oftere enn ikke har teaterkritikkens historie blitt skrevet inn som en underbelyst del av litteraturkritikkens historie. Utgangspunktet for artikkelen er teaterkritikeren Ole Rein Holm, og det tidsskriftet for kritikk som han initierte, redigerte og skrev – Critica. Historien om Critica og Holm viser hvordan kritikkhistorien i sin alminnelighet og teaterkritikkens historie spesielt er avhengig av en kombinasjon av perspektiver for å gi mening på historisk avstand.

https://doi.org/10.15845/tvs.v0i1.1570
PDF

Referanser

Anker, Øyvind. Christiania Theater's repertoire 1827–99: fullstendig registrant. Oslo: Gyldendal, 1956.

Anker, Øyvind. Christiania Theater’s pensjonsfond. Historisk oversikt 1830–1965. Oslo: Theateret, 1965.

Ansteinsson, Eli. Teater i Norge. Dansk scenekunst 1813–1863. Oslo: Universitetsforlaget, 1968.

Arntzen, Knut O. 1985. «Hva sier teaterkritikken?». Spillerom 12, nr. 1 (1985): 16–25.

Arntzen, Knut O. «Personlig formidling og faglig forståelse. Teaterkritikken og det ny-impresjonistiske». I Kulturjournalistikk, redigert av K. A. Knapskog og L. O. Larsen, 229–246. Oslo: Spartacus, 2008.

Arntzen, Knut O. «Fra spectateur til connaisseur og criticus: Teaterkritikken i lys av det histrioniske.» I Kritikk før 1814, redigert av Eivind Tjønneland, 551–557. Oslo: Dreyer, 2014.

Beyer, Edvard et al. Norsk litteraturkritikks historie 1770–1848. Oslo: Universitetsforlaget, 1990.

Blanc, Tharald. Christiania Theaters historie. Christiania: Cappelen, 1899.

Christophersen, Tom (red.). Norsk litteraturkritikk 1770–1890 : en antologi. Oslo: Gyldendal, 1974.

Christensen, Hjalmar. «Det første offentlige norske teater og datidens kritikk. 1827–1828». Kringsjaa, bind XXV, 661–669, 743–754 (1905).

Furuseth, Sidsel; Jan Thon og Erik Vassenden (red.). Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010. Oslo: Universitetsforlaget, 2016.

Furuseth, Sidsel og Erik Vassenden. «Innledning». I Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010, redigert av Sidsel Furuseth et al., 13–24. Oslo: Universitetsforlaget, 2016.

Gladsø, Svein. Teater mellom jus og politikk: studier i norsk teater fra 1700-tallet til 1940. Oslo: Unipub, 2004.

Halvorsen, J.B. Norsk Forfatter-Lexicon. Kristiania: Den Norske Forlagsforening, 1888.

Huitfeldt-Kaas, H.J. Christiania Theaterhistorie. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandel, 1876.

Jordheim, Helge. «Against periodization: Koselleck's theory of multiple temporalities». History and Theory 51, nr. 2 (2012): 151–171.

Jørgensen, John C. Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720–1906. København: Fisker & Schou, 1994.

Kabell, Aage. Wergeland. 2: Manddommen. Oslo: Det norske videnskaps-akademi, 1957.

Kittang, Atle. Møtestader : utvalde artiklar om litteratur og litteraturteori. Oslo: Samlaget, 1988.

Koselleck, Reinhart. Futures past: on the semantics of historical time. London: MIT Press, 1985.

Lassen, Hartvig. Henrik Wergeland og hans samtid. Christiania: P.T. Malling, 1866.

Linneberg, Arild. Norsk litteraturkritikks historie. Bind II: 1848–1870. Oslo: Universitetsforlaget, 1992.

Luhmann, Niklas. The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press, 1982.

Müller, E. C. Critiker i Christianias Aftenblad, prøvede ved Anticritiker : en Udsigt over en del Gallimathias i noget Criticasterie i Mai og Juni. Christiania, 1828.

Rudler, Roderick. «Våre første teateranmeldere». Edda 49 (1962): 189–212.

Schwach, Conrad N. Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Trondhjem, nedskrevne i Aaret 1848. Originalmanuskript, 1848. Digital utgave: https://drive.google.com/file/d/0B5JF70nyQjgkTmNrb3FTcjNzZUE/viewSeip 1936

Seip, Didrik Arup. «En kampsituasjon i Henrik Wergelands liv». I Wergelandiana. Studier tilegnet Dr. Rolv Laache på hans 50-års dag, 86–100. Oslo: Tanum, 1936.

Seip, Didrik Arup. Gjennom 700 år. Fra diskusjonen om norsk språk. Oslo: Fabritius, 1954.

Tjønneland, Eivind (red.). Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet. Oslo: Dreyer, 2014.

Trolie, Tor. «Skuespilleren Michael Rosings forutsetninger for møtet med parisisk teater i 1788: Brytning mellom nytt og gammelt». I Kritikk før 1814, redigert av Eivind

Tjønneland, 558–572. Oslo: Dreyer, 2014.

Tveterås, Harald. Norske tidsskrifter : bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920. Oslo: Universitetsbiblioteket, 1940.

Ustvedt, Yngvar. Henrik Wergeland – en biografi. Oslo: Gyldendal, 1994.

Wergeland, Henrik. Samlede skrifter: trykt og utrykt. Oslo: Steen, 1918–1922

Worm-Müller, Jacob. Christiania sparebank gjennem hundrede aar: 1822–1922. Christiania, 1922.

Opphavsrett 2019 Ole Marius Hylland

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing