Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning

en scoping oversiktsstudie

Forfattere

  • Nina Vahl Sletteland VID vitenskapelige høgskole
  • Kari Røykenes VID vitenskapelige høgskole
  • Irene Hunskår VID vitenskapelige høgskole
  • Hans Lund Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3646

Emneord (Nøkkelord):

Sykepleieutdanning, digital veiledning, pedagogisk innovasjon, sykepleiestudent, praksisveiledning, klinisk praksis

Sammendrag

Hensikten med denne scoping reviewen var å identifisere studier og erfaringer med rapportering med triadisk synkron videobasert praksisveiledning (TSVBS) i sykepleierutdanningen. Det er nødvendig at sykepleierstudenter får god veiledning og vurdering av både praksisveiledere og praksislærere i løpet av sin praksis. Det er en del utfordringer med å gjennomføre tradisjonelle fysiske praksismøter som involverer disse tre partene, som lange reiseavstander og begrensningene forårsaket av Covid-19-pandemien. TSVBS kan være en løsning. Det er imidlertid begrenset kunnskap om TSVBS i sykepleierutdanningen. Vi gjennomførte en scoping gjennomgang med fokus på TSVBS for å gi en oversikt over eksisterende publikasjoner om tilnærmingen. Bare seks publikasjoner ble funnet som beskriver bruken av TSVBS, alle knyttet til sykepleierutdanning. Vi fant ingen studier som evaluerte effekten av TSVBS. I stedet sammenlignet studiene kostnadseffektiviteten til TSVBS med personlig veiledning. Veiledningsrelasjonen mellom de tre partene ble heller ikke fremhevet som noe mer enn fra et generelt lærer-studentforhold.

 

Forfatterbiografier

Nina Vahl Sletteland, VID vitenskapelige høgskole

Nina Vahl Sletteland arbeider som førstelektor ved VID Vitenskapelige høgskole og har mange års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten som sykepleier, veileder og terapeut. Helsepedagogikk, helsekompetanse, faglig veiledning, pedagogisk veiledning og relasjonell veiledning har i mange år vært hovedvirke. Blant annet har hun skrevet to fagbøker i helsepedagogikk og helsefermemende arbeid og har de senere år spesielt jobbet med digitale verktøy i møte med veisøkende og i læring, blant annet gjennom prosjektet Solstien 3, et virtuelt læringshus for helsefaglig utdanning, VR i medikamenthåndtering og «Å jobbe på grønt lys», et innovativt pedagogisk utviklingsprosjekt. 

Kari Røykenes, VID vitenskapelige høgskole

Har mer enn 20 år av erfaring fra sykepleierutdanning og har en bachelorgrad i sykepleie og en doktorgrad i pedagogikk. Fokuset på PhD-prosjekt var på testangst i en high-stakes kontekst. Hun har flere år med klinisk erfaring sykepleier og leder og leder nå et NFR finansiert forskningsprosjektet "Education for the future in a changing health landscape"- et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen. Prosjektet fokuserer på simulering som pedagogisk metode innen sykepleierutdanning i tillegg til sykepleierstudenters informasjonskompetanse. I tillegg er hun leder for prosjektet "Developing educational theories of simulation as a learning method".

Irene Hunskår, VID vitenskapelige høgskole

Irene Hunskår er universitetsbibliotekar med en rekke publikasjoner, blant annet med ulike reviewer. Hennes hovedemner er høgskolebibliotek, Informasjonskompetanse og systematisk litteratursøk.

Hans Lund, Høgskulen på Vestlandet

Hans Lund er professor ved Senter for evidensbasert praksis med ansvar for forskning knyttet til bruk av systematiske oversikter innen rehabilitering, forskning og utdanning. Spesifikt er fokus for tiden på viktigheten av å bruke systematiske oversikter når man skal begrunne og utforme nye studier og når nye resultater settes i sammenheng. Dette konseptet kalles "Evidence-Based Research" (EBR), og HL er nå leder av en EU-basert COST Action kalt EVBRES (se evbres.eu). HL underviser i hvordan utarbeide systematiske oversikter både på master- og ph.d.-nivå, og for seniorforskere. HL er styreleder for Evidence-Based Research Network, og medredaktør av Cochrane Musculoskeletal Review Group (CMSG). HL var studiedirektør for en tverrfaglig master i rehabilitering fra 2007 til 2017, og studiedirektør for en mastergrad i fysioterapi fra 2011 til 2017 ved Syddansk Universitet. HL har publisert mer enn 85 vitenskapelige artikler. I tillegg har han skrevet lærebøker innen fysioterapi, rehabilitering, revmatologi og evidensbasert praksis. I tillegg en rekke populærvitenskapelige artikler for både fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter og har vært veileder for bachelor-, master- og PhD-studenter. HL har gjennomgått en rekke vitenskapelige artikler og doktorgradsavhandlinger.

Nedlastinger

Publisert

2022-06-28

Hvordan referere

Sletteland, N. V., Røykenes, K., Hunskår, I., & Lund, H. (2022). Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning: en scoping oversiktsstudie. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3646

Utgave

Seksjon

Artikler