«Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»
PDF

Emneord (Nøkkelord)

logg
veiledning
praksisstudier
profesjonsutdanning
vernepleierstudenter
refleksjon

Hvordan referere

Sætra, M. K. R., Melby, K. L., Safari, M. C., & Bachke, C.-C. (2022). «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413

Sammendrag

Artikkelens hensikt er å belyse problemstillingen Hvilke erfaringer har studenter med loggskriving, gruppeveiledning og kombinasjonen av disse i praksisstudier i vernepleierutdanningen? Erfaringer med bruk av logger og gruppeveiledning i vernepleierutdanningens praksisstudier har ikke vært beskrevet i tidligere studier. To fokusgruppeintervjuer med studenter i sjette semester utgjør datamaterialet. Funnene viser at deltagerne husker godt hvordan loggskriving og gruppeveiledning ble brukt i førsteårs praksisperiode. Erindringene preges av at aktivitetene hver for seg og i kombinasjon var læringsfremmende: Loggskrivingen styrker bevisstheten rundt praksiserfaringer. Gruppeveiledningen stimulerer refleksjonen knyttet til egne og medstudenters logginnhold, og fremmer kollegial anerkjennelse studentene imellom. Kombinasjonen loggskriving-gruppeveiledning med fast møtestruktur og tydelige rammer bidrar over tid til forutsigbarhet og trygghet. Studentene erfarte lite kontinuitet i opplegget med loggskriving og gruppeveiledning i de to etterfølgende praksisperiodene, og de etterlyser mer gjenbruk av opplegget fra første praksisperiode. Ønsket om kontinuitet er et viktig innspill til faglærere i vernepleierutdanningen. Artikkelen diskuterer likevel hvorvidt full kontinuitet i metodebruk er didaktisk klokt.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413
PDF

Opphavsrett 2022 Mette Kristin Ragnhildstveit Sætra, Kristian Leonard Melby, Mugula Chris Safari, Carl-Christian Bachke

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing