«Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»

Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning

Forfattere

  • Mette Kristin Ragnhildstveit Sætra Universitetet i Agder
  • Kristian Leonard Melby Universitetet i Agder
  • Mugula Chris Safari Universitetet i Agder
  • Carl-Christian Bachke Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413

Emneord (Nøkkelord):

logg, veiledning, praksisstudier, profesjonsutdanning, vernepleierstudenter, refleksjon

Sammendrag

Artikkelens hensikt er å belyse problemstillingen Hvilke erfaringer har studenter med loggskriving, gruppeveiledning og kombinasjonen av disse i praksisstudier i vernepleierutdanningen? Erfaringer med bruk av logger og gruppeveiledning i vernepleierutdanningens praksisstudier har ikke vært beskrevet i tidligere studier. To fokusgruppeintervjuer med studenter i sjette semester utgjør datamaterialet. Funnene viser at deltagerne husker godt hvordan loggskriving og gruppeveiledning ble brukt i førsteårs praksisperiode. Erindringene preges av at aktivitetene hver for seg og i kombinasjon var læringsfremmende: Loggskrivingen styrker bevisstheten rundt praksiserfaringer. Gruppeveiledningen stimulerer refleksjonen knyttet til egne og medstudenters logginnhold, og fremmer kollegial anerkjennelse studentene imellom. Kombinasjonen loggskriving-gruppeveiledning med fast møtestruktur og tydelige rammer bidrar over tid til forutsigbarhet og trygghet. Studentene erfarte lite kontinuitet i opplegget med loggskriving og gruppeveiledning i de to etterfølgende praksisperiodene, og de etterlyser mer gjenbruk av opplegget fra første praksisperiode. Ønsket om kontinuitet er et viktig innspill til faglærere i vernepleierutdanningen. Artikkelen diskuterer likevel hvorvidt full kontinuitet i metodebruk er didaktisk klokt.

Forfatterbiografier

Mette Kristin Ragnhildstveit Sætra, Universitetet i Agder

Universitetslektor. Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.

Kristian Leonard Melby, Universitetet i Agder

Universitetslektor. Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder.

Mugula Chris Safari, Universitetet i Agder

Doktorgradsstudent i helse- og idrettsvitenskap. Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder.

Carl-Christian Bachke, Universitetet i Agder

Dosent emeritus i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder.

Nedlastinger

Publisert

2022-04-01

Hvordan referere

Sætra, M. K. R., Melby, K. L., Safari, M. C., & Bachke, C.-C. (2022). «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413

Utgave

Seksjon

Artikler