Flerstemmighet i veiledningssamtaler?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Dialogismen
partnerskap
praksisveiledning

Hvordan referere

Olsen, R. (2021). Flerstemmighet i veiledningssamtaler?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3070

Sammendrag

FoU-veiledning er en veiledningssituasjon i norsk grunnskolelærerutdanning (GLU) som er viet liten oppmerksomhet i forskning. Formålet med studien er å få innsikt i samhandlingen der studenter, praksislærer og universitetslærer deltar i triadisk FoU-veiledning. Det er økende behov for triadisk samhandling i norsk lærerutdanning, og FoU-veiledning har potensial til å imøtekomme dette. Veiledningssamtaler analyseres for å gi svar på hva som preger samhandlingen mellom studenter, praksislærer og universitetslærer i FoU-veiledningen sett i lys av Bakhtins perspektiver på flerstemmighet. Analysen er inspirert av konstant komparativ metode, og viser at sterke lærerutdannerstemmer, begrenset mangfold og et uklart triadisk «vi» preger samhandlingen. Jeg problematiserer om triadisk veiledning faktisk fungerer som en flerstemmig møteplass for utvikling av ny kunnskap.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3070
PDF

Opphavsrett 2021 Rigmor Olsen

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing