Hvordan forstår lærere utfordringer i praksisopplæringen? En studie av eksamenstekster
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Intervensjon
universitetsskole
praksisarkitektur
praksisopplæring
studentpraksis i lærerutdanning

Hvordan referere

Engvik, G. (2018). Hvordan forstår lærere utfordringer i praksisopplæringen? En studie av eksamenstekster. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 3(1), 44-58. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1405

Sammendrag

Hensikten med artikkelen er å undersøke hvordan deltakere i en videreutdanning for praksislærere i en videregående skole forstår utfordringer i praksisopplæringen. I artikkelen besvares to forskningsspørsmål: Hvilke utfordrende tema beskrives i eksamenstekstene? Hvilke tiltak identifiseres i diskusjonen om utfordrende tema i eksamenstekstene? Artikkelens utgangspunkt er en skolebasert videreutdanning gjennomført i vårsemesteret 2016 ved én av NTNUs universitetsskoler. Tematiske analyser av eksamenstekstene identifiserte fire utfordrende tema: klasseledelse, innsikt i skolekonteksten, relasjonen praksislærer praksisstudent og etiske dilemma. Diskusjonen rundt tiltak kan grupperes i fire tolkende koder: kommunikasjon, kartlegging av praksisstudentens livsrom, utvikling av praksislærerens kompetanse, og utvikling av praksisstudentens kompetanser. Deltakernes forståelse av utfordringer i praksisopplæringen knytter seg til to funn: 1) Betydningen av å utvikle et språk for å samtale med praksisstudenter, kolleger og lærerutdanningsinstitusjoner om erfaringer relatert til praksisopplæringen. 2) Temaer i praksisopplæringen som inngår i kulturelle-diskursive forhold (det semantiske rommet) og i makt (det sosiale rommet) er avgjørende for en profesjonell praksisopplæring.

 

The purpose of the article is to investigate how participants in a further education for internship teachers in a high school understand challenges in practice training. The article answers two research questions: What challenging topics are described in the exam texts? What measures identified in the discussion of challenging topics in the exam texts? The article's starting point is a school-based further education completed in the spring semester of 2016 at one of NTNU's university colleges. Thematic analyzes of the exam texts identified four challenging topics: Classroom management, insight into the school context, the relationship of practice teacher-practice student and ethical dilemma. Discussion of measures is divided into four interpretative codes: Communication, mapping of the student's living space, developing the teacher's competence, and developing the student's competence. Participants' understanding of challenges in practice training relates to two findings: 1) the importance of developing a language for conversation with practicum-students, colleagues and teacher education institutions about experiences related to practice training. 2) Themes in practice training that are part of cultural-discursive relationships (the semantic space) and in power (the social space) are essential for a professional practice training.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1405
PDF

Opphavsrett 2018 Gunnar Engvik

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing