Veiledningssamtaler
PDF

Emneord (Nøkkelord)

mentor
veiledningssamtale
mentoring conversation
learning to teach
teacher agency

Hvordan referere

Føinum, M. (2019). Veiledningssamtaler. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 4(1), 17–39. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1385

Sammendrag

Studien undersøker observert veiledning mellom en mentor og en nyutdannet lærer. Et sosiokulturelt perspektiv anlegges for å belyse forskningsspørsmålene: 1) Hvordan kan en mentor bidra til at en ny lærer får utvikle sin forståelse for undervisning? og 2) Hvordan anvendes dialogiske ressurser i veiledningssamtaler med en nyutdannet for å diskutere den nye lærerens undervisning? Interaksjonsanalyse brukes for å forstå mikroprosesser via tre episoder hentet fra to veiledningssamtaler. Analysen bidrar med kunnskap om hvordan mentorer kan anvende dialogiske ressurser (muntlige representasjoner, spørsmål og samtalestrategier) for å angi retningen i veiledningssamtaler. Studien utforsker hvordan en mentor med høy formalisert veilederutdanning og gode dialogiske ferdigheter gir prinsipielt orientert veiledning. I lys av veiledningsforskning argumenterer studien for at sterk mentorstyring ser ut til å muliggjøre analyse og utforsking av undervisning som kan bidra til å utvikle en ny lærers agency, både hva gjelder forståelse for eget undervisningsarbeid og praktisk handlingsrepertoar.

This study examines observed mentoring between a mentor and a Newly Qualified Teacher (NQT) in a Norwegian mentoring program. A sociocultural perspective is applied to elucidate two questions: 1) How can a mentor contribute to developing a new teacher’s understanding of own teaching? and 2) How are dialogical resources used in mentoring conversations with a NQT to discuss the new teacher’s teaching? Interaction Analysis covers three episodes from two mentoring conversations to provide new knowledge on microprocesses and how mentors’ use of dialogical resources (oral representations, questions and conversational moves) may drive and guide mentoring conversations. The study explores how a mentor with advanced formal training and strong dialogical skills manages principled mentoring contributing to developing a new teacher’s agency, concerning both understanding of teaching and practical repertoire. Findings are discussed in light of prior research and to claim that firm mentoring may enable analysis and exploration of teaching in mentoring conversations.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1385
PDF

Opphavsrett 2019 Merete Føinum

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing