«Det er fint å være hos rådgiver, hun skjønner oss skjønner du». En empirisk studie av tema som anses som kjennetegn på kvalitet i skolens karriereveiledning
PDF

Hvordan referere

Haug, E. (2017). «Det er fint å være hos rådgiver, hun skjønner oss skjønner du». En empirisk studie av tema som anses som kjennetegn på kvalitet i skolens karriereveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 2(1), 16-29. https://doi.org/10.15845/ntvp.v2i1.1161

Sammendrag

The aim of the study is to contribute to a more nuanced and differentiated understanding of the concept of quality in career guidance in schools, and to see how the local understandings interrelate with theoretical assumptions. The study focuses on patterns of understanding of the phenomenon quality in career guidance in a Norwegian school context, as the following four actors describe it: Pupils at intermediate and secondary levels, Counsellors from both levels, Administrative leaders from the sampled schools and the School-owners (municipality-representatives). Methodologically, the study uses a grounded theory approach, and the results are based on analysis of focus group interviews with representatives from the different actor groups. The result indicate that the understandings of quality are centered around three interrelated thematic areas; the importance of the practitioners’ relational competence, a focus on the next career choice, and a variety of actors and activities involved in the provision of the service.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v2i1.1161
PDF

Referanser

Amundson, N.E., Niles, S.G. & Harris-Bowlsbey, J. (2014). Essential elements of career counseling: processes and techniques. (3.utg.). Upper Saddle River: Pearson.

Arulmani, G., Bakshi, A.J., Leong, F. T. L. & Watts, A. (Red.). (2014). Handbook of career development: International perspectives. New York: Springer.

Bjørndal, C. (2009). Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I Brekke, M. & Søndenå, K. (Red.). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Blaikie, N. (2009). Designing social research. (2.utg.) Cambridge: Polity Press.

Buland, T. & Mathisen I. H. (2008). Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Buland, T., Mathiesen, I.H., Aaslid, B.E., Haugsbakken, H., Bungum, B. & Mordal, S. (2011). På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evalueringen av skolens rådgiving, Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Buland, T., I. H. Mathiesen & Mordal, S. (2014). Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ». Skolens rådgivning i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim: NTNU. Program for livslang læring.

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet fra: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

European Lifelong Guidance Policy Network (2015). Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance. A Reference Framework for the EU and for the Commission. ELGPN Tools No. 6. Jyväskylä: ELGPN.

Forskrift til Opplæringsloven. Forskrift 23. juni 2006 nr. 724. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724.

Gaarder, I.E. & Gravås, T.F. (2011). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

Gysbers, N.C. & Henderson, P. (2012). Developing and managing your school guidance and councelling program (5. Utg.). Alexandria: American Counceling Association.

Haug, E.H. (2014). CMS – et felles perspektiv på Karriereveiledning? (Vox-rapport). Hentet fra http://www.vox.no/nyheter/cms--et-felles-perspektiv-for-karriereveiledning/

Haug, E.H. (under publisering). Kvalitet i norske skolers karriereveiledning. I spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes behov. Doktorgradsavhandling. Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer (upublisert).

Hooley, T., Watts, A.G., & Andrews, D. (2015). Teachers and Careers: The Role of School Teachers in Delivering Career and Employability Learning. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby.

Irgens, E.J. (2016). Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring. Bergen: Fagbokforlaget.

Kjærgård, R. (2012). Karriereveiledningens genealogi. Den suverene stats regulering av det frie utdannings- og yrkesvalg. Doktogradsavhandling. Aarhus Universitet, Aarhus.

Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2009). Focus groups: A practical guide for applied research. Thousand Oaks: Sage.

Kvale, S. (2006). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal akademisk.

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa. Lov 17. Juli 1998, nr. 61. Hentet 20.02.2016, fra http://www.lovdata.no.

Lovén, A. (Red.). (2015). Karriärvägledning – en forskningsoversikt. Lund: Studentlitteratur.

Mordal, S., Buland, T. & Mathiesen, I.H. (2015). Rådgiverrollen – mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. (SINTEF- rapport A26556). Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Morse, J.M., Stern, P.N., Corbin, J.M., Bowers, B. & Clarke, A.E. (Red.). (2009). Developing Grounded Theory: The Second Generation. Walnut Creek: University of Arizona Press.

NOU 2003:16. I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no

NOU 2016: 7. Norge i omstilling. Karriereveiledning for individ og samfunn. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no.

Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) (2002): Landrapport fra Norge 2002: Gjennomgang av politikk for yrkesveiledning.

OECD (2004). Career guidance and public policy: Bridging the gap.

Olsen, H. (2002). Kvalitative kvaler – kvalitative metoder og danske kvalitative interview-undersøgelsers kvalitet. København: Akademisk forlag.

Parker, A. & Tritter, J. (2006). Focus group method and metholology: current practice and recent debate. International Journal of Research and Method in Education. 29(1). S. 23–37.

Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Meyer Bloomfield.

Plant, P. (2012). Quality assurance and evidence in career guidance in Europe: Counting what is measured or measuring what counts? International Journal of Educational and Vocational Guidance, 12, 91–104. doi: 10.1007/s10775-011-9195-2.

Reegård, K. & Rogstad, J. (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rogers, C. (1961). On becoming a person. MA: Hougton Mifflin Company

Savickas, M. (2015). Career Counseling Paradigms: Guiding, Developing, and Designing. I Hartung et.al. (Red). APA Handbook of Career Intervention – foundations. Washington: American Psychological Association.

Sommerbeck, L. (2002). Klienten er eksperten. Psykolognyt, Nr. 6, årgang 56.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Tousand Oaks: Sage.

Sultana, R. (2012). Learning career management skills in Europe: a critical review, Journal of Education and Work, 25:2, 225-248, DOI: 10.1080/13639080.2010.547846

Teig, A. (2000). Skolerådgivning – status og utdanningsvalg. (HiO-rapport 2000:1). Oslo: Høgskolen i Oslo.

Thomsen, R. (2014). Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note, Oslo: NVL

Utdanningsdirektoratet (2009). Anbefalt formell kompetanse og kompetansekriterier for rådgivere, rundskriv brev av 29.06.2009.

Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i utdanningsvalg. Hentet fra http://www.udir.no.

Opphavsrett 2017 Erik Hagaseth Haug

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing