DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN
Drikkevannskvalitet i Bergen

Hvordan referere

Trengereid, H. (2013). DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304

Sammendrag

Vannet er livsviktig for menneskene og andre levende organismer. Drikkevannet er direkte knyttet til befolkningens helse. I Norge er det Drikkevannsforskriften som definerer hvilke måleparametre skal være med på å definere en god kvalitet på drikkevannet.  Disse overvåkes, analyseres og forbedres kontinuerlig fra ulike sentrale og lokale instanser. Til tross for dette, kan avvik oppstå og konsekvensene av disse kan være omfattende.

Prosjektets problemstilling er å sammenligne drikkevannskvaliteten i ulike vannkilder og geografiske områder i Bergen.  Kvalitetsbegrepet er avgrenset til måleindikatorene pH-verdi, konduktivitet og innhold av koliform bakterier i vannet. Geografisk er problemstillingen avgrenset til to områder i mitt nærmiljø – skole og hjemme, dvs. Sentrum og Fredlundbakken – Minde. Det er tatt vannprøver fra fire vannkilder – fra springen både på skolen og hjemme, vanndispenser på skolen og bekken i nærheten av Fredslundbakken. Gjennom fire hypoteser er det videre ønskelig å teste hvorvidt det er en sammenheng mellom vannkvalitet, vannkilder og/eller geografiske områder.

 

Resultatene fra testene i dette prosjektet er sammenlignet med kravene som stilles i Drikkevannsforskriften, resultater fra tilsvarende tester fra Bergen Vann i samme perioden, og der det er mulig med resultater fra lignende prosjekter. Analysen viser at hva gjelder prøver fra offentlige vannkilder er det ikke funnet noen signifikante forskjeller i forhold til geografiske områder.  Det er imidlertid påvist bakteriefunn i vannet fra dispenser midt i uken og vann fra bekken. En kritisk vurdering av noen vesentlige kriterier for et godt forskningsprosjekt og mulige feilkilder er en integrert del av resultat analysen.

Konklusjonen av dette prosjektet er at vannkvaliteten i mitt nærmjlø i Bergen, både på skolen og hjemme, er relativ god.  Derimot er vannet fra bekken ikke så bra da det er gjort funn av koliforme bakterier. En bør også være oppmerksom på at det kan være bakterier i vann fra dispenser.  Hygieniske forholdsregler for bruk av vann fra dispenser kan redusere faren for bakteriedannelse i disse. En eventuell fremtidig forskning kan få bekreftet ytterligere noen av delkonklusjonene om bl.a. det at vannet fra springen på skolen er surere enn i vanlig husstand.

 

Prosjektet har også en formidlingsverdi ovenfor lokale kontrollinstanser og lokalbefolkningen.

Drikkevannskvalitet i Bergen
Bergen Open Access Publishing