Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Dokumentet med artikkelen inneholder ikke forfatterens/forfatternes navn eller skoletilhørighet. Det skal være slik fordi forfatter skal være anonym under fagfellevurderingen.
 • Læreren min har godkjent artikkelen min for innsending.
 • Artikkelen leveres på et av følgende formater: Microsoft Word, Open Office tekstdokument eller RTF-format.
 • Artikkelen, inklusive bilder, figurer og tabeller, men uten henvisninger (referanser), overstige ikke 6 sider.
 • Teksten bruker:
  • enkel linjeavstand
  • 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman)
  • kursiv for å utheve ord, ikke understreking eller fet skrift
  • ikke tekstbokser
 • Alle bilder, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten. Jeg har også gjort de klar som egne filer. Redaksjonen vil ha dem i størst mulig oppløsning. Det kan bli dårlig oppløsning dersom de bare ligger direkte i artikkelen. Gi filene navn tilsvarende det de er kalt i artikkelen. Figurtekstene trenger bare være i artikkelen.
 • Så langt det går an har jeg oppgitt URL-adresser til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene er gjort klikkbare.

Forfatterinstruks

Målet for artikkelen er å sette frem en påstand eller hypotese som er overbevisende begrunnet.

 Generelle retningslinjer for skriving av artikkel

 1. Det skal benyttes skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand og enten et Microsoft Word dokument, Open Office tekstdokument eller RTF format. Bruk kursiv i stedet for understreking eller fet skrift for å utheve. Ikke bruk tekstbokser.
 2. Artikkelen, inklusive bilder, figurer og tabeller, men uten henvisninger (referanser), skal ikke overstige seks sider.
 3. Artikkelen må bruke fagspråk på en noenlunde korrekt måte, og språket bør ha god flyt og være forståelig.
 4. Artikkelen bør i minst mulig grad inneholde informasjon som ikke er viktig for å forstå forskningsspørsmål, metode, data eller begrunnelser for konklusjoner.
 5. Ved innlevering skal dokumentet med artikkelen ikke inneholde forfatterens/forfatternes navn eller skoletilhørighet. Det skal være slik fordi forfatter skal være anonym under fagfellevurderingen.
 6. Alle bilder, figurer og tabeller skal være satt inn på rett plass i teksten og også også gjort klar som egne filer. Redaksjonen vil ha dem i størst mulig oppløsning. Det kan bli dårlig oppløsning dersom de bare ligger direkte i artikkelen. Gi filene navn tilsvarende det de er kalt i artikkelen. Figurtekstene trenger bare være i artikkelen.
 7.  URL-adresser skal så langt det er mulig oppgis til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene gjøres klikkbare.
 8. Læreren skal godkjenne artikkelen før innsending. 

Struktur i artikkel

 1. I en ingress (abstract) på inntil 150 ord bør det være lett å se hva som er målet med prosjektet, forskningsspørsmål, undersøkelsesmetoden som ble brukt, innsamlede og beregnede data og hva dere fant ut.
 2. Overskriften må informere om tema, forskningsspørsmål eller hypotese for forskningen.
 3. I innledningen må et forskningsspørsmål eller hypotese være formulert klart og tydelig. Disse må være naturvitenskapelige og forskbare og bør også begrunnes.
 4. I metodedelen må undersøkelsesmetoder være beskrevet og begrunnet så grundig at lesere kan forstå data som presenteres og helst også kunne vurdere hvor stor usikkerheten i disse er.
 5. Data (Resultater) med betydning for forskningsspørsmålet må være så objektive som mulig og presentert på en strukturert og oversiktlig måte i en egen seksjon. Data bør være behandlet og presentert slik at usikkerheter og interessante mønstre i data fremkommer tydelig. Med data menes observasjoner og målinger (og beregninger basert på disse) med relevans for forskningen.
 6. Diskusjonsdelen i artikkelen må inneholde en eller flere påstander om hva dere mener å ha funnet ut. Det må være tydelig hvordan data og kjent kunnskap støtter påstanden om hva de fant ut. Diskusjonen bør inneholde en vurdering av hvor sikker dere mener påstandene er og i hvilke situasjoner dere mener funnene gjelder.
 7. Artikkelen må ha en referanseliste som viser tekster som har vært brukt i arbeidet. Referanselisten bør være oversiktlig og gi nok informasjon til at lesere lett kan finne referansene.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.

Les den fullstendige personvernerklæringen for Bergen Open Access Publishing (BOAP).