Analog og digital lesing – er det en forskjell mellom lesehastigheten? Påvirker skoleelevers lesehastighet av om teksten leses analogt eller digitalt, isåfall positivt eller negativt?
pdf

Hvordan referere

Semb, K. (2020). Analog og digital lesing – er det en forskjell mellom lesehastigheten? Påvirker skoleelevers lesehastighet av om teksten leses analogt eller digitalt, isåfall positivt eller negativt?. Spiss, 12(1), 13-19. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2995

Sammendrag

Formålet med studien var å undersøke hvorvidt det kan påvises en korrelasjon mellom skoleelevers lesehastighet og mediet de leser tekstene på. Lesing er en grunnleggende ferdighet i skolen og i kunnskapsløftet er det lagt opp til at lesing skal integreres i opplæringen i alle fag (Utdanningsdirektoratet, u.å.). De siste årene har digitale hjelpemidler fått en stadig større plass i den norske skolen og det er stadfestet i kompetansemålene til norskfagene at elever skal lese tekster både på papir og skjerm (Utdanningsdirektoratet, u.å.) Studien målte lesehastigheten til elever fra 6.trinn og VG1 på to  ulike tekster. Halvparten av forsøkspersonene leste den første teksten digitalt og den andre analogt, den andre halvparten leste motsatt. Totalt sett viste resultatene ingen signifikant forskjell i lesehastighet mellom når tekstene ble lest digitalt og skriftlig. Studien indikerer at deltagerantallet må være større fordi effekten ikke var like stor som forventet.

pdf
Bergen Open Access Publishing