Påvirker sur nedbør planter sin spiringsprosent og vekst?
pdf

Hvordan referere

Severinsen, E., Laug, B., Sunde, T., Hegge, Øyvind, & Bratrok, C. (2019). Påvirker sur nedbør planter sin spiringsprosent og vekst?. Spiss, 11(1), 6-13. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2819

Sammendrag

Forskningsprosjektet vårt viser om sur nedbør påvirker veksten og spiringsprosenten til planter, og i dette forsøket valgte vi å bruke karsefrø som plante. Prosjektets forskningsspørsmål er om en løsning med like lav pH-verdi som sur nedbør, påvirker planter sin spiringsprosent og vekst. Vi testet tre sure løsninger med hver sin pH-verdi opp mot vanlig vann i vanning på karsefrø. Vi valgte pH- verdiene 5, 4 og 3. For å finne spiringsprosenten telte vi antall frø som spiret. For å finne veksten telte vi hvor mange av de spirte som overlevde etter en uke, og deretter målte vi lengden. Når vi sammenlignet prosent overlevende for løsningen på pH 3 i forhold til vann, ble forskjellen signifikant, mens spiringsprosentene hadde ingen signifikant forskjell fra kontrollen. Gjennomsnittslengden til plantene for de forskjellige pH-verdiene ble kortere jo surere løsning, men kun de plantene for pH 3 var signifikant kortere enn kontrollen. Ut ifra resultatene fra forsøket kan man konkludere med at sur nedbør med pH-verdi ned mot 3 og lavere, vil påvirke planter sin spiringsprosent og vekst.

pdf
Bergen Open Access Publishing