Intelligens’ påvirkning på skoleresultater
pdf

Hvordan referere

Husebye, O. (2019). Intelligens’ påvirkning på skoleresultater. Spiss, 11(1), 42-48. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2743

Sammendrag

Formålet med denne studien var å undersøke hvorvidt intelligens er korrelert med terminkarakterer i den videregående skole. Intelligens er en viktig egenskap hos mennesker, og omfatter blant annet oppfattelse, tenkning og problemløsning. Selv om intelligens er viktig for menneskets evne til læring, er miljø og motivasjon viktige faktorer for hvorvidt den medfødte intelligensen utnyttes. I skolen har elevene rett til tilpasset opplæring, som gjør det relevant å undersøke om intelligens har en korrelasjon med terminkarakterer og således bør være en faktor man hensyntar i undervisningen. Studien samlet inn terminkarakterer og intelligenskvotienter fra 65 elever, der t-tester viser en tydelig korrelasjon mellom nivået på karakterene og intelligenskvotientene. Det er en svakhet at forsøksutvalget i mange henseende var homogent, blant annet med høy kvinneandel og samtlige fra samme skole, med høyt karakternivå. Intelligenskvotient er i tillegg kun et mål på den matematisk-logiske intelligensen og måler derfor ikke hele spekteret av intelligens.

pdf
Bergen Open Access Publishing