Wintering Red-breasted Merganser Mergus serrator preying on pipefish in coastal Western Norway
PDF (Norsk Bokmål)
PDF

How to Cite

Håland, A. (2008). Wintering Red-breasted Merganser Mergus serrator preying on pipefish in coastal Western Norway. Ornis Norvegica, 31, 189-190. https://doi.org/10.15845/on.v31i0.166

Abstract

De siste par år har nålefisker, for eksempel havnål, økt voldsomt i bestand og utbredelse. Den store og uvanlige økning er knyttet til et varmere hav, med økologiske tilstander som synes gunstige for denne gruppen fisk. Stor tilgjengelighet av nålefisker, spesielt havnål, har resultert i mange rapporter om at sjøfugl nyttiggjør seg dem som føde. I 2006 ble dette også observert av kysten av Vestlandet, der både svartbak og gråmåke prederte store nålefisker, sannsynligvis stor havnål (Håland 2006). Denne meddelelsen omtaler tilfeller av siland som fanger små nålefisker med stor effektivitet. Sannsynligvis var dette unge stadier av stor havnål, men det kan ikke utelukkes at det er andre arter nålefisk som er knyttet til de littorale, marine habitater. Observasjonene er kort diskutert i perspektiv av de endringer som nå skjer i havmiljøet og parallelle endringer i sjøfuglbestandene i nordøstre Atlanterhavet de siste årene, Nordsjøen inklusive. At silanda, som er å anse som en norsk ansvarsart i et europeisk perspektiv, kan nyttiggjøre seg nye byttedyr når havmiljøet endrer seg, er positivt sett i et forvaltningsmessig perspektiv.

https://doi.org/10.15845/on.v31i0.166
PDF (Norsk Bokmål)
PDF
Bergen Open Access Publishing