Kartlegging av storsalamander og habitatforhold nær utbygging i Ås kommune

Forfattere

  • Mari Eldegard Heie Vestby videregående skole

Sammendrag

Denne studien har kartlagt forekomst av storsalamander (Triturus cristatus) i to dammer på Nylenna i Ås kommune gjennom reproduksjonssesongen 2022. Studien har tre hypoteser: at det lever en samlet storsalamanderbestand på Nylenna, at aktiviteten i dammene er størst rundt midten av reproduksjonssesongen (mai) og at amfibiebiotopen er i god tilstand. Storsalamanderne ble fanget to påfølgende netter i uka, fra 22. april til og med 12. juni, med fem feller i hver dam. Om morgenen ble storsalamanderne telt, kjønnsbestemt og fotografert, og senere identifisert med bildeanalyse. Bildeanalysen påviste vandringer mellom yngledammene, hvilket muliggjør genetisk utveksling. Dermed utgjør storsalamanderne en samlet bestand estimert til 176 individer. Storsalamanderfangsten var størst i mai, som indikerer høyere aktivitet. Yngledammene oppfylte habitatkrav for dybde, vegetasjon, pH og temperatur. Studien styrket altså alle hypotesene: det lever en samlet storsalamanderbestand på Nylenna, aktivitetsnivået i dammene er størst midt i reproduksjonssesongen og amfibiebiotopen er i god tilstand.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Heie, M. E. (2023). Kartlegging av storsalamander og habitatforhold nær utbygging i Ås kommune. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938

Utgave

Seksjon

Artikler