Sur nedbør; fremdeles en trussel i Kvalavassdraget?
PDF

Hvordan referere

Andersen, K., & Ødegård, S. (2013). Sur nedbør; fremdeles en trussel i Kvalavassdraget?. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/306

Sammendrag

Kvalavassdraget består av seks ulike småvann. Dette vassdraget har tidligere hatt problemer med sur nedbør og lave pH-verdier. Formålet med dette forsøket var å undersøke om vassdraget fremdeles har skadelig lave pH-verdier og hvilke faktorer som har størst påvirkningskraft. Det ble målt pH-verdi i modervannene[1] langs vassdraget, og i regnvann som ble samlet opp like ved. Etter fire målinger i hvert vann, kunne resultatene peke mot at den marine grensen hadde stor påvirkningskraft. Ingen av vannene i vassdraget hadde skadelig lav pH-verdi, men regnet var overraskende surt. I det sureste modervannet ble det gjort en måling på pH 5,14, noe som ikke skal være direkte skadelig for organismene i vannet. Det sureste regnvannet som ble målt, var helt ned på pH 4,64. Resultatene viser også et klart skille, med høye pH-verdier i modervannene under og på den marine grense, og lave pH-verdier i de som ligger over.

[1]  Med modervann menes de seks småvannene Kvalavassdraget består av. Brukt for lettere å skille mellom regnvann og vann hentet fra disse vannene.  

PDF
Bergen Open Access Publishing