K-faktor for ørret i Tranevatnet
pdf

Hvordan referere

Berg, K., & Ekeli, E. (2013). K-faktor for ørret i Tranevatnet. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/298

Sammendrag

Prosjektet handler om å måle kondisjonsfaktoren til ørreten i Tranevannet. Hypotesen er at ørreten har lav kondisjonsfaktor, under 1,0. Dette betyr at ørreten har dårlig kvalitet. Vannet ligger i et trafikkert område og derfor ble det antatt at forurensning kunne påvirke kvaliteten til ørreten. Det ble brukt seksjonert garn med flere maskestørrelser i prosjektet. Dette hadde innvirkning fordi hele populasjon ble trukket ut til undersøkelsen.  Der ble det ble målt lengde og vekt på hver enkelt fisk. Etter dette ble det regnet ut kondisjonsfaktor, varians, frekvens og standardavvik. Tallmaterialet ble omgjort til grafer og diagrammer slik at vi hadde datamateriale som kunne støtte eller motbevise hypotesen. Ut ifra innsamlet og beregnet datamateriale ble det vist at kondisjonsfaktoren til ørreten lå mellom 1,0 og 1,4 med standardavvik på 0,11. Det var kun en ørret som hadde lavere og hypotesen i prosjektet ble motbevist. 

pdf
Bergen Open Access Publishing