Dagkirurgi for økonomien sin del

Forfattere

  • Miriam Dahl HVL
  • Jeanne Helene Boge HVL
  • Petrin Hege Eide HVL
  • Rolf Horne HVL

DOI:

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v5.3763

Emneord (Nøkkelord):

dagkirurgi, praxeologi, Bourdieu, new public management

Sammendrag

I 2020 ble bortimot 70% av alle kirurgiske inngrep i Norge utført som dagkirurgi. Ved dagkirurgi kommer pasienten til sykehuset og reiser hjem samme dag, og pasienten er sin egen sykepleier før og etter operasjonen.

Denne artikkelen handler om hvordan den norske regjeringen har posisjonert seg til dagkirurgi. Artikkelen er basert på analyser av regjeringsdokumenter om dagkirurgi fra perioden 1995-2020. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu sin praktikkteori og praxeologiske konstruksjoner av regjeringsdokumentenes habitus, er brukt som analytiske verktøy.

Analysene viser at den dominerende argumentasjonen i regjeringsdokumentene handler om at dagkirurgi er kostnads- og ressursbesparende. Argumenter som at dagkirurgi kan være et gode for pasientene, benyttes for å legitimere gjeldende praksis.

Regjeringens argumentasjon for mer dagkirurgi er i samsvar med selvhjelpsideologien som oppstod i sykepleiefaget på 1960-tallet og med LEON-prinsippet som oppstod på 1970-tallet, om omsorg på lavest mulig omsorgsnivå.  Argumentasjonen samsvarer også med New Public Management-ideologien som fikk innpass i offentlig sektor i Norge på 1990-tallet.

Forfatterbiografier

Jeanne Helene Boge, HVL

medforfatter

Petrin Hege Eide, HVL

Medforfatter

Rolf Horne, HVL

Medforfatter

Referanser

Alvsvåg, H. og Tanche-Nilssen, A. (1999). Den skjulte reformen. Om mestring og omsorg i et hjemmebasert hjelpeapparat. Oslo: Tano Aschehoug.

Berg, K., Arestedt, K. og Kjellgren, K. (2013). Postoperative recovery from the perspective of day surgery patients: A phenomenographic study. International Journal of Nursing Studies, 50(12) (s. 1630-1638). Hentet fra: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.05.002

Boge, J. (2008). Kroppsvask i sjukepleia [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Bergen. Hentet fra: https://hdl.handle.net/11250/2579522

Bourdieu, P. (2008). Af praktiske grunde. Omkring teorien om menneskelig handlen. København: Hans Reitzels Forlag.

Bourdieu, P. (2019). De tre former for teoretisk viden. Praxeologi. Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. Vol 1. Hentet fra: https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.1564

Callewaert, S. (2013). Klassisk og moderne samfunnsteori. I H. Andersen og L. Kaspersen (red.), Bourdieu (s. 363-383). København: Hans Reitzels Forlag.

Callewaert, S. (2014). Habitus. I L. B. Brønsted, C. Jørgensen, M. Mottelson, og L. Muschinsky (red.), Ny pædagogisk opslagsbog (s. 165-170). København: Hans Reitzels Forlag.

Dahl, M. B. (2020). Dagkirurgi - en helsepolitisk effektiviseringsstrategi? En praxeologisk registrantanalyse av statlige føringer for dagkirurgi, 1995-2020. [Mastergradsavhandling]. Høgskulen på Vestlandet. Hentet fra: https://hdl.handle.net/11250/2666964

Dåvøy, G., Eide, P. og Martinsen, K. (2017). En dans på torneroser. Nordisk sygeplejeforskning. Vol 4. Hentet fra: https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-04-05

Engbaek J., Bartholdy J. og Hjortso N.C. (2006). Return hospital visits and morbidity within 60 days after day surgery: A retrospective study of 18,736 day surgical procedures. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2006; 50.

Esmark, K. (2009). Sociologi i fortidens fremmede land. I O. Hammerslev, J. H. Arnholtz og I. Willig (red.), Refleksiv sociologi i praksis. Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu (s.190-210). København: Hans Reitzels Forlag.

Frederiksen, J. (2016). Tværprofesjonelle velfærdsproffesioner: Tværsamarbejde som en social praktik for den noeliberale vælferdsstats proffesioner. [Doktorgradsavhand¬ling]. Roskilde Universitet. Hentet fra: https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/56817859/Frederiksen_J._2015_Tv_rprofessionelle_velf_rdsprofessioner.pdf

Hamberger, B. (2013). Kirurgi. I B. Hamberger og U. Haglund (red.), Kirurgins utveckling och metoder (8. utg., s. 11-13). Stockholm: Liber.

Hauge, B. S. (2020). Avgjørelser i klinikken : en praxeologisk studie om myndighet mellom leger og sykepleiere i en ortopedisk klinikk ved et norsk sykehus, og om forholdet mellom evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap som forskrift for medisinske avgjørelser. [Mastergradsavhandling]. Universitetet i Bergen. Hentet fra: https://hdl.handle.net/1956/23116

Harrits, G. S. (2017). Pierre Bourdieu. Oslo: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Helse- og omsorgsdepartementet (2009). Oppdragsdokument 2009 - Helse Vest RHF. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/bestillerdokumnet/helse-vest-nynorsk.pdf

Helsedirektoratet (2017). Innsatsstyrt finansiering og dagkirurgi. Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF_uttalelser_2017%20–%2009.10.17%20ISF%20og%20dagkirurgi%20-%20Utredning.pdf/_/attachment/inline/444fda4a-06c3-4dd6-8a57-dd6592faf425:1eace136d9ab332b55a120f7d2b35e68b5a87cab/ISF_uttalelser_2017%20–%2009.10.17%20ISF%20og%20dagkirurgi%20-%20Utredning.pdf

Helsedirektoratet (2019). Innsatsstyrt finansiering 2019. Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf/_/attachment/inline/f18a3f28-1afa-4c4c-96f7-c3dc079df3ee:7fee33c3a8b9275296ea2f0201908f2d13e34320/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf

Helsedirektoratet (2020) Høyere andel dagkirurgi. Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/samdata-spesialisthelsetjenesten/samdata-somatikk/SOM%20Hfbo%20-%20Kirurgi.pdf/_/attachment/inline/80adb2a0-d141-44c1-91da-8b96d45899f0:19e709b507138f85e10936ef45ccd1e0f92e6c4a/SOM%20Hfbo%20-%20Kirurgi.pdf

Henderson, V. og Norsk sykepleierforbund (1961/1960). ICN: sykepleiens grunnprinsipper. Oslo: Norsk sykepleierforbund.

Hjelmtveit, V. (2009). Velferdsstaten i endring. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. I. M. A. Stamsø (red.), Sosialpolitikk i historisk perspektiv (2. utg., s. 29-66). Oslo: Gyldendal akademisk.

Holm, S. og Kummeneje, I. (2009). Pre- og postoperativ sykepleie. Med dagkirurgi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Järvinen, M. (2013). Klassisk og moderne samfundsteori. I H. Andersen og I.B. Kaspersen (red.), Pierre Bourdieu (5. utg., s. 365-385). København: Hans Reitzels Forlag.

Kropp, K. (2009). Registrantanalyse. I I.O. Hammerslev, J. A. Hansen og I. Willig (red.), Refleksiv sociologi i praksis (s. 173-189). Købenahvn: Hans Reitzels Forlag.

Meld. St. 7 (2019). Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/

Meld.st. 9 (2019-2020). Kvalitet og pasientsikkerhet 2018. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20192020/id2681185/

Meld. St. 11 (2015). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2016-2019). Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/

Meld. St. 16 (2010). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2000-2015). Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20102011/id639794/

Mottram, A. (2011a). «Like a trip to McDonalds»: a grounded theory study of patient experiences of day surgery”. International Journal of Nursing Studies, 48(2), s. 165-174. Hentet fra http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.07.007

Mottram, A. (2011b). «They are marvellous with you whilst you are in but the aftercare is rubbish»: a grounded theory study of patients' and their carers' experiences after discharge following day surgery”. Journal of Clinical Nursing, 20(21-22), 3143-3151. doi: http://doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03763.x

Moseng, O. G. (2003). Ansvaret for undersåttenes helse. Oslo: Universitetsforlaget.

Moseng, O. G. (2012). Fremvekst og profesjonalisering. Norsk sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012). Oslo: Akribe.

NOU 1996:1. (1996). Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 1996:5. (1996). Hvem skal eie sykehusene? Helse- og omsorgsdepartementet.

NOU 1997:2. (1997). Pasienten først! Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1997-2/id140689/

NOU 1997:18. (1997). Prioritering på ny. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1997-18/id140956/

NOU 1999:15. (1999). Hvor nært skal det være? -Tilknytningsformer for offentlige sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-15/id141741/

NOU 2000:21. (2000). Strategi for sysselsetting og verdiskapning. Finansdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-21/id117571/

NOU 2000:22. (2000). Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-22/id143239/

NOU 2000:27. (2000). Sykemelding og uførepensjonering – et inkluderende arbeidsliv. Arbeids- og sosialdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-27/id143251/

NOU 2003:1. (2003). Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-1/id453861/

NOU 2005:3. (2005). Fra stykkevis til helt – En sammenhengende helsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-03/id152579/

NOU 2008:2. (2008). Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2008-2/id497898/

NOU 2015:17. (2015). Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/

NOU 2016:25. (2016). Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – hvordan bør statens eierskap innrettes fremover? Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/?ch=1

Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen-Sammen om verdiskapning og bedre tjenester. Nærings- og fiskeridepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20182019/id2639253/

Odom-Forren, J. (2015). Alexander’s care of the patient in Surgery. I.J. C. Rothrock (red.), Postoperative Patient Care and Pain Management (s. 270-293). Missouri: Elsevier.

Petersen, K. A. (1989). Den praktiske sans – sygeplejens skjulte principper. Faglig profil 4, delrapport 12.

Petersen, K. A. (1996). Hvorfor Bourdieu? København: Munksgaard.

Petersen, K. A. og Callewaert, S. (2013). Praxeologisk sygepleievidenskap – hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ. København: Forlaget Hexis.

Prop. 1 (2002-2003). For budsjetterminen 2003. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2002-2003-/id295608/

Prop. 1 (2006-2007). For budsjetterminen 2007. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2006-2007-/id213031/

Prop. 47 (1999-2000). Om sykehusøkonomi og budsjett 2000. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-47-1999-2000-/id202984/?ch=1

Prop. 59 (2008). Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjetttet 2008. Finansdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-59-2007-2008-/id511427

Prop. 65 (1997-1998). Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet. Finansdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-65-1997-98-/id136930/

Regjeringen (2019, 15. januar). Oppdragsdokument. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/

Regjeringen (u.å. a). Meldingar til Stortinget. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/id1754/

Regjeringen (u.å. b). Proposisjonar til Stortinget. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokument/prop/id1753/

Regjeringen (u.å. c). NOU-ar. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokument/nou-ar/id1767/

Rhodes, L., Miles, G. og Pearson, A. (2006). Patient subjective experience and satisfaction during the perioperative period in the day surgery setting: A systematic review. International Journal of Nursing Practice, 12, s. 178-192.

Ræder, J. og Nordentoft, J. (2010, 8. april). Dagkirurgi og anestesi. Tidsskriftet for den norske legeforening, 130(7), s. 742-746.

Sandvik, H. og Straand, J. (2014) Fra bartskjærlaug til legeforening - et 400 årsjubileum. Universitetet i Bergen. Hentet fra: Fra bartskjærlaug til legeforening - et 400 årsjubileum | Institutt for global helse og samfunnsmedisin | UiB

Schlichting, E. (2018, 27. august). Dagkirurgi. I Store medisinske leksikon. Hentet fra: https://sml.snl.no/dagkirurgi

Solheim, K. (1996, 30. januar). Dagkirurgi. Tidsskriftet for den norske legeforening. Hentet fra: https://tidsskriftet.no/1996/01/redaksjonelt/dagkirurgi

Stessel, B., Fiddelers, A.A., Joosten, E.A., Hoofwijk, D.M., Gramke, H. F. og Buhre, W.F. (2015). Prevalence and Predictors of Quality of Recovery at Home After Day Surgery. Medicine (Baltimore), 94(39).

St. meld. nr. 5 (2003-2004). Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-5-2003-2004-/id197375/

St. meld. nr. 12 (2008-2009). En gledelig begivenhet. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-12-2008-2009-/id545600

St. meld. nr. 28 (1999-2000). Innhald og kvalitet i omsorgstenestene. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-28-1999-00-/id192863/

St.meld. nr. 44 (1995-1996). Ventetidsgarantien - kriterier og finansiering. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/st-meld-nr-44_1995-96/id190995/

Warner, M. A., Shields, S. E. og Chute, C. G. 1993. Major morbidity and mortality within 1 month of ambulatory surgery and anesthesia. JAMA, 270, s. 1437-41.

Wilkens, L. (2015). Pierre Bourdieu. Bergen: Fagbokforlaget.

Nedlastinger

Publisert

2023-08-02

Hvordan referere

Dahl, M., Boge, J. H., Eide, P. H. og Horne, R. (2023) «Dagkirurgi for økonomien sin del», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 5, s. e3763. doi: 10.15845/praxeologi.v5.3763.

Utgave

Seksjon

Artikler