Arkitektur og teknologi som avgrensar pleietrengjande sin tilgang til WC

Forfattere

  • Jeanne Helene Boge Senter for Omsorgsforskning Vest

DOI:

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v4i4.3107

Emneord (Nøkkelord):

WC, toalett, praktikk, arkitektur, sanitær teknologi, takheiser, sjukehjem, heimesjukepleie, Bourdieu, praxeologi, det kabylske huset, praktisk sans, symbolsk vald

Sammendrag

Denne artikkelen er ein analyse av korleis arkitektur og teknologi i private bustader og sjukeheimar, strukturerer toalettpraktikkane til pleietrengjande. Analysen viser at private bustader kan vere utforma slik at pleietrengjande må sove i stova og gjere frå seg på ein toalettstol der. Dette inneber at gjeremål som vanlegvis finn stad i private delar av bustaden som bad/WC og soverom, vert flytta til stova, den offentlege delen av bustaden. Slike endringar kan stride imot pleietrengjande og deira familie sin praktiske sans.
I norske sjukeheimar bur dei pleietrengjande vanlegvis i eige rom med tilhøyrande bad/WC. I denne private delen av institusjonen finn toalettpraktikkane stad. Bueiningane er konstruerte slik at pleietrengjande som ikkje kan stå på føtene ofte heller ikkje kan bruke WC.
Om ein ser på den norske private notids-bustaden og notids-bueininga i sjukeheimar i lys av det før-moderne kabylske huset som var delt i ein øvre og ein nedre del, er bad/WC og soverom i notidsbustaden og notids-bueininga i sjukeheimen på mange vis homolog til den feminine, lågaste delen av det kabylske huset, fordi det er i slike delar av bustaden ein handterer den biologiske kroppen. Gjeremåla som fann stad i den lågaste delen av det kabylske huset vart rekna for feminine, dei hadde låg status og var usynlege utanfor bustaden. Den same låge statusen har arbeidet med toalettpraktikkar i helsevesenet. Slikt arbeider er sjeldan artikulert og problematisert i det offentlege rommet, så arkitektar og ingeniørar kan mangle informasjon om korleis arkitektur kan fremje/hemme toalettpraktikkar til sjuke og pleietrengjande. Dermed er det sannsynleg at dei held fram med å konstruere private og offentlege bygg som er i pakt med den praktiske byggsansen som dei har inkorporert. Når dei konstruerer private bygg slik at pleietrengjande må gjere frå seg i stova og konstruerer sjukeheimar som forhindrar dei mest pleietrengjande i å bruke WC, utøver dei samstundes symbolsk vald.

Nedlastinger

Publisert

2022-01-13

Hvordan referere

Boge, J. H. (2022) «Arkitektur og teknologi som avgrensar pleietrengjande sin tilgang til WC», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 4, s. e3107. doi: 10.15845/praxeologi.v4i4.3107.

Utgave

Seksjon

Artikler