Socialt rum og symbolsk magt
PDF

Hvordan referere

Bourdieu, P. (2019) Socialt rum og symbolsk magt, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e2548. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.2548.

Sammendrag

Jeg vil, inden for rammerne af en forelæsning, forsøge at præsentere de teoretiske principper, som ligger bag den undersøgelse, hvis resultater præsenteres i La Distinction (Bourdieu, 1979), og trække visse af de teoretiske implikationer frem, som med størst sandsynlighed vil forvirre læseren, især her i USA på grund af forskellene i vore kulturelle traditioner. Hvis jeg skulle karakterisere mit arbejde i få ord, dvs., som det så ofte gøres nu om dage, sætte en etiket på det, vil jeg tale om konstruktivistisk strukturalisme eller om strukturalistisk konstruktivisme, hvor ordet strukturalist skal tages i en ganske anden betydning end i Ferdinand de Saussures eller Claude Levi-Strauss'tradition. Med strukturalisme eller strukturalist mener jeg, at der i selve den sociale verden, og ikke kun i symbolske systemer, såsom sprog, myter etc., eksisterer objektive strukturer, som er uafhængige af agenternes bevidsthed og ønsker og er i stand til at lede eller tvinge deres praktikker eller deres repræsentationer. Med konstruktivisme mener jeg, at der finder en social genese sted: På den ene side af de opfattelses-, tænke- og handlemønstre, som konstituerer det jeg kalder habitus, og på den anden side af de sociale strukturer, og i særdeleshed af det, jeg kalder felter og grupper, og som almindeligvis kaldes sociale klasser.

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.2548
PDF
Opphavsrett 2019 Pierre Bourdieu

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing