Great Black-backed and Herring Gulls preying on pipefish in the Eastern North Sea
PDF (Norsk Bokmål)
PDF

How to Cite

Håland, A. (2006). Great Black-backed and Herring Gulls preying on pipefish in the Eastern North Sea. Ornis Norvegica, 29, 124-125. https://doi.org/10.15845/on.v29i0.182

Abstract

Nordsjøens marine miljø er i endring mht både fysiske og biologiske parametere. De siste par år har nålefisker, for eksempel havnål, økt voldsomt i bestand og utbredelse, i 2006 også helt inn i Barentshavet (Havforskningsinstituttet i Bergen). Denne meddelelsen rapporterer fire tilfeller av store måker med fanget nålefisk, sannsynligvis stor havnål Entelurus aequoreus, som er den arten som Havforskningsinstituttet har påvist store mengder av denne sommeren. Adulte gråmåker ble observert to ganger i slutten av juli 2006 med fanget nålefisk (ved kolonier i Øygarden i Hordaland), i tillegg to observasjoner av svartbak som hadde fanget slike fisker (i Austevoll og Tysnes kommuner). Det ene tilfellet involverte to adulte svartbak, i det andre tilfellet to juvenile svartbaker. Observasjonene er kort diskutert i perspektiv av de endringer som skjer i havmiljøet og parallelle endringer i sjøfuglbestandene i Nordsjøen de siste årene. Hvilken rolle endringer i fiskebestander og «nye» fiskearter vil få i sjøfuglenes diett kan kun fremtidig forskning avsløre.

https://doi.org/10.15845/on.v29i0.182
PDF (Norsk Bokmål)
PDF
Bergen Open Access Publishing