HAFSTAD, I.; RUDOLFSEN, G. Yellowhammer Emberiza citrinella nesting in reed Phragmites australis. Ornis Norvegica, v. 27, p. 60-61, 1 jan. 2004.