Hafstad, I., & Rudolfsen, G. (2004). Yellowhammer Emberiza citrinella nesting in reed Phragmites australis. Ornis Norvegica, 27, 60-61. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.202