Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

Om tidsskriftet

Praxeologi publiserer empiriske, teoretiske og filosofiske originalartikler. Tidsskriftet aksepterer bidrag på norsk, svensk, dansk, engelsk og fransk.

Tidsskriftet er Open Access og utgir artikler kontinuerlig. Forfattere kan sende inn bidrag når som helst. 

Krav til manuskriptet

Artikler skal være basert på original empirisk, og/eller teoretisk og/eller filosofisk analyse. Aksepterte artikler må bli vurdert som å ha faglig kvalitet av to anonyme fagfeller.

Innsendte manuskripter kan ikke overskride 8000 ord, ekskludert referanseliste.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Videre skal manuskriptet inneholde: 

 • Tittel
 • Sammendrag på tekstens originalspråk og på engelsk inntil 300 ord for hver
 • Manusteksten
 • Nummererte fotnoter, ikke sluttnoter.
 • Alfabetisert litteraturliste

 

Les omhyggelig korrektur av manuskriptet før innsendelse.

Referansesystem

Referansestilen APA.

Forfatter og årstall skal stå i referanser. Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet. (Olsen, 2017) (Olsen & Olsen, 2017) (Olsen, 2017; Peterson, 2016)

Vis til sidetall i referert tekst, med unntak av tilfeller hvor det vises til et generelt poeng for eksempel i et forfatterskap. (Olsen 2017, s. 1)

Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk). Se følgende lenke for beskrivelser av referanseliste: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Sitater skal ikke kursiveres.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse.

Forfatter og medforfatterskap

Praxeologi følger Vancouver-reglene for rett til forfatterskap og regler for takksigelser.

Forfatterskap gis til personer som har 1) deltatt vesentlig til idé og design, innsamling av data, eller analyse og fortolkning 2) skrivning av artikkelen eller gjennomført kritisk revisjon og 3) har gitt endeling godkjenning til den versjon som skal publiseres. Forfattere skal oppfylle alle 3 punkter.

Alle som har bidratt til arbeidet, for eksempel ved søknad om midler, datainnsamling eller veiledning, og som ikke oppfyller forfatterskapskriteriene, nevnes i takksigelser. Kun personer som har bidratt med en vesentlig innsats, nevnes.

Vurderingsprosessen

Det er forfatterens ansvar at de vitenskapsetiske krav er oppfylt og nødvendige godkjennelser er innhentet.

Bidrag som sendes inn kan ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Oppfyller et manuskript ikke kravene i forfatterveiledningen, eller er artikkelens innhold irrelevant for tidsskriftets formål, kan redaksjonsgruppen avvise artikkelen. Redaktøren kan også returnere manuskriptet med anmodning om at det skrives om før den sendes til fagfellevurdering.

 
Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript.
 

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

 1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift.
 2. Manuskriptfilen er levert i filformatet docx, doc eller odf (Microsoft Word eller Open Office) og overstiger ikke 8.000 ord (ekskludert referanseliste).
 3. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
 4. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering, fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel.
 5. Dersom tredjepartsmateriale er benyttet er dette materialet identifisert med korrekt kreditering, og tillatelse til publisering i dette tidsskriftet er innhentet.
 6. Så langt det er mulig er DOI-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett.
 

Erklæring om copyright

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.