Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Ornis Norvegica?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

Forfattere som sender inn et manuskript må være bevisst på at materialet ikke har vært publisert tidligere, ikke er under behandling i andre tidsskrifter, og at alle eventuelle medforfattere har lest arbeidet og er enig i innsendelsen. Manuskripter sendes inn gjennom det elektroniske innsendingssystemet. Ta kontakt med redaktøren (arild.johnsen@nhm.uio.no) dersom det oppstår problemer.

Manuskriptene må ha både sidenummerering og fortløpende linjenummerering. Manuskriptene organiseres slik: (1) Artikkelens tittelside med forfatternes navn, postadresse og e-postadresse, forslag på løpende (forkortert) tittel, samt inntil fem nøkkelord, (2) abstract, (3) tekst, (4) litteraturliste, (5) tabeller med tabelltekster, (6) figurtekster, (7) nummererte figurer. Omtrentlig plassering av tabeller og figurer antydes i tekstmargen. Artikler deles inn i seksjoner med overskriftene Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Acknowledgements, References. Korte meddelelser og kommentarartikler trenger ikke å deles opp i seksjoner, men skal ha et kortfattet abstract.

Henvis til figurer og tabeller i teksten. Bruk ”Figure” og ”Table”, ikke ”Fig.” og ”Tab.” Dato angis slik: 20. January 2010, og klokkeslett slik: 07.00 og 22.00. Bruk følgende forkortelser: s (sekund), min (minutt). Angi temperatur som °C. Ikke forkort dag, uke, måned, år.

Bruk følgende statistiske forkortelser: ANOVA, SD, SE, df, CV, ns, n, p, r, rs, F, G, t-test, U-test. Tall fra en til ni bokstaveres, med mindre det angir en målt størrelse. Bruk tall for større enheter (f.eks. tre fugler, 4 mm, 5 min, 10 dager). Bruk % i stedet for prosent.

Alle referanser i teksten må nevnes i referanselisten og omvendt. Vær spesielt omhyggelig med sjekk av litteraturen ved det reviderte manuskriptet.

Siter litteraturen i teksten som følgende:

·         En forfatter: Haftorn (1971) eller (Haftorn 1971).

·         To forfattere: Haftorn and Hailman (1990) eller (Haftorn & Hailman 1990).

·         Tre eller flere forfattere: Aarvak et al. (1996) eller (Aarvak et al. 1996).

·         Flere arbeider med identisk forfatter og år listes i den rekkefølge de siteres i teksten (e.g. 1990a, 1990b).

·         Manuskript som er akseptert for publisering, men ennå ikke trykket: Mortensen (in press) eller Mortensen (2007) hvis trykkeåret er kjent.

·         Upublisert materiale: (Mortensen unpubl. data), (Mortensen pers. obs.), (Mortensen  pers. comm.).

·         Referansene skal stå i alfabetisk orden etter førsteforfatterens navn. Referanse av enkeltforfatter kommer foran artikler av flere forfattere med samme førsteforfatter, uansett årstall.

 

Siteringer gjøres etter følgende format:

 

Artikler:

Drent, R.H. & Daan, S. 1980. The prudent parent: energetic adjustments in avian breeding. Ardea 68: 225252.

Haftorn, S. 1992. Ontogeny of food storing in titmice Parus spp. Ibis 134: 6971.

Hågvar, S., Hågvar, G. & Mjønness, E. 1990. Nest site selection in Norwegian woodpeckers. Holarctic Ecol. 13: 156165.

Heggland, A. 2004. Karakteristika ved to territorier for hvitryggspett Dendrocopos leucotos i Telemark. Ornis Norvegica 27: 8085. (In Norwegian, with English summary)

Bøker, bokkapitler, avhandlinger:

Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo. (In Norwegian)

Stenberg, I. 1994. Hvitryggspett Dendrocopos leucotos. Pp. 306307 in: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (Eds.). Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. (In Norwegian)

Stenberg, I. 1998. Habitat selection, reproduction and survival in the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos. Ph.D. thesis, NTNU Trondheim.

 

Tabeller

Bruk sideskift mellom hver tabell. Tabellteksten bør være selvforklarende uten henvisning til hovedteksten. Ikke bruk vertikale linjer.

 

Figurer

Skriv figurtekstene separat under figuren, ikke på selve figuren. Ikke inkluder linjer, punkter, triangler eller andre tegn i figurteksten – slike tegn forklares på figuren eller med tekst i figurteksten.

Fotografier og tegninger må ha en oppløsning på 300 dpi.

 

Korrektur

Forfatterne får tilsendt korrektur i form av en pdf-fil.

 

 

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  3. Teksten bruker dobbel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn til slutt i manuskriptet.
  4. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i 'Om' tidsskriftet.
  5. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.