Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til kompetanseutvikling i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere forsknings- og fagartikler.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.

Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Essays

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Praksisnarrativer

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Redaksjonelt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Tidsskriftet består av to hoveddeler, den første er reservert for artikler med grunnlag i fagfellevurderinger. Den andre delen består av mindre fagtekster, essay/fortellinger, gode eksempler fra praksis og bokmeldinger.

Etter at redaksjonen har mottatt et bidrag, vil det bli vurdert, gjerne i samarbeid med tidsskriftets redaksjonsråd, om bidraget er relevant for tidsskriftet. Deretter vil bidraget bli sendt til fagfellevurdering. Bidraget vil bli vurdert av to uavhengige fagfeller ut fra originalitet, grundighet, relevans, kjennskap til relevant litteratur, analytisk kvalitet og språklig formidlingsevne. Forfatteren vil bli informert om resultatene av fagfellevurderingen og eventuelle forslag til endringer. Om mulig, skal tilbakemeldingene foreligge innen to måneder etter at bidraget kom redaksjonen i hende.

 

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet publiserer artiklene fortløpende i et volum i året.

 

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innholdet, ut fra det prinsippet at å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Innholdet er lisensiert under en Creative Commons Attribution-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

 

Arkivering

Tidsskriftet er arkivert i PKP Private LOCKSS-nettverk (PKP PLN).

 

Publiseringsavgift (APC)

Det er gratis å sende inn manuskript og å publisere i tidsskriftet.